۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۸۸ ۹۹ تلفن گویا
نماگشت اولین نرم افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی

نماگشت به نقل از دنیای سفر : برای کنوانسیون کاشان، سختی های خاصی در پیش است که دیگر استان ها این موارد خاص را نداشتند. کاشان دیرتر از همه کنوانسیون را عهده دار شده است. دیرتر از همه دست به کار شده و مهم تر از همه بدرقه متفاوت در ساعات مختلف دارد. این بدرقه در طی دو شب و تا پاسی از آن ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که استان های دیگر استقبال و بدرقه یکسانی داشتند. به همین جهت ترانسفر و نقل و انتقال راهنمایان هم متفاوت خواهد بود. بنابراین تیم های اسکان و پذیرایی و ترانسفر هم برنامه متفاوتی دارند.

بخصوص که برنامه ریزان مایلند در کمترین زمان بیشترین برنامه بازدید را برای راهنمایان ترتیب دهند. از این جهت کار تیم گشت هم متفاوت است. تیم گشت فقط 5 ساعت فرصت دارد تا 5 بنای تاریخی را به آنها معرفی کند «خانه های تاریخی بروجردی، عباسیان، طباطبایی، حمام سلطان میراحمد، باغ فین» و ترتیب شام و انتقال دو سوم گردشگران را به فرودگاه بدهد.

از طرفی برای صد نفر باقیمانده ترتیب اسکان و پذیرایی را هم بدهد. پس از آن نوبت خانه های اقامتی است تا برنامه هایشان را اجرا کنند. اما شهرهای آران و بیدگل و نوش آباد هم در انتظار خواهند بود تا برای روز دوم برنامه های سرشار خود را برای راهنمایان جهان اجرا کنند.

این روزها فعالیت جلسات متعدد بچه های کوشای انجمن صنفی راهنمایان کاشان نشان از آن دارد که اگر چه آخر کنوانسیون هستند اما می خواهند در نظم و استقبال و پذیرایی و ترانسفر و اقامت و گشت و بدرقه اولین باشند.