۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۸۸ ۹۹ تلفن گویا
نماگشت اولین نرم افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی
نام قیمت
هسته نماگشت + سرور اختصاصی 18/000/000 ریال
اتوماسیون فروش بند ب 18/000/000 ریال
اتوماسیون فروش بند الف 20/000/000 ریال
سامانه مدیریت ارتباط با مشتری 22/000/000 ریال 
اتصال به مرکز تلفن و کالر ایدی ، و دستگاه های شنود 15/000/000 ریال
ماژول پکیج ساز 20/000/000 ریال
حسابداری پیشرفته 30/000/000 ریال
ماژول چرخه های کاری صدور ویزا 35/000/000 ریال
 وب سرویس 5/000/000 ریال
  جمع کل : 183/000/000 ریال